• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดพะเยาเข้าพบรองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา