• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564